สำนักการเจ้าหน้าที่
ข่าวเด่น
การส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ ศย 023/10363 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานศาลยุติธรรม (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และการทดสอบสมรรถนะ (Competency Test) ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะ (Competency Test) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ข่าวเด่น
การส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ ศย 023/10363 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานศาลยุติธรรม (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และการทดสอบสมรรถนะ (Competency Test) ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะ (Competency Test) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ