สำนักการเจ้าหน้าที่
ข่าวเด่น
การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ การเปิดระบบโปรแกรมค่าตอบแทนพิเศษเพื่อรายงาน แบบ คพ.2 (ครั้งที่ 2) รอบตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ ส่งโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวเด่น
การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ การเปิดระบบโปรแกรมค่าตอบแทนพิเศษเพื่อรายงาน แบบ คพ.2 (ครั้งที่ 2) รอบตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ ส่งโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562