สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

คลังความรู้

 

กฎหมายและระเบียบ

 

แบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ

 

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ

 

ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและพนักงานราชการ

 

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

 

สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล

 

การขออนุญาตลาหยุดราชการ

 

เครื่องแบบและการแต่งกาย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

บำเหน็จบำนาญ

 

การส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ทะเบียนภาค ก. ของสำนักงานศาลยุติธรรม

 

ตรวจสอบผลคะแนนในการสอบแข่งขัน/คัดเลือก

 

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

การบริหารงานบุคคลพนักงานราชการศาลยุติธรรม

 

การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ

 

เว็บไซต์สมัครสอบแข่งขัน

 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

 

 

การหมุนเวียนงานของข้าราชการศาลยุติธรรม

 

การเลื่อนระดับตำแหน่ง

 

การช่วยราชการ การเดินทางไปรับราชการ และการผัดการเดินทางไปรับราชการ

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม

 

หลักเกณฑ์การจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการศาลยุติธรรม

 

กบข.

DPIS

ประวัติ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมโยกย้าย

โปรแกรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ

 

ก.ศ.

- วิชาการ HRM

- อัตรากำลังและค่าตอบแทน

- วินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

- กฎหมาย ระเบียบ อุทธรณ์ และร้องทุกข์