Accessibility Tools

สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรมimage

สำหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้เข้าไปที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ หััวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"


image เอกสารแนบ