สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการเจ้าหน้าที่

การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เมษายน 2566

ให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการพัฒนาศักยภาพฯ ผ่านทางโปรแกรมค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เท่านั้น สำหรับส่วน/กลุ่มช่วยอำนวยการ สามารถเข้ารายงานผลได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566


image เอกสารแนบ