สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร และเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทในสำนักงานศาลยุติธรรม (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

image เอกสารแนบ