สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม
image

สำนักการเจ้าหน้าที่

แจ้งรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม ผู้มีคุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการรวบรวม ส่งแบบ คส.2 (ฉบับจริง)

เฉพาะ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 เท่านั้น

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566 

 


image เอกสารแนบ