สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักการเจ้าหน้าที่

การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2566

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 023/ว 1080 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2566 

- คู่มือการขอย้ายผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลล (สำหรับผู้ประสงค์ขอย้าย)

- คู่มือการขอย้ายผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (สำหรับกลุ่มงาน/ส่วนช่วยอำนวยการ)

กรอกและพิมพ์แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายได้ทางเว็บไซต์ http://dpis.coj.intra:8080 (เครือข่ายภายในศาลยุติธรรม) ตั้งแต่วันที่ 7 -  23 พฤศจิกายน 2565